Studējošo pārstāvība

Saskaņā ar Augstskolu likumā un JFSP nolikumā noteikto, papildus darbam pašpārvaldē, SP biedri pārstāv studējošo intereses arī fakultātes Domē un Studiju programmu padomē, LU Studentu padomē, kā arī citās institūcijās un darba grupās.

Katras fakultātes Domes un Studiju programmu padomes sēdes darba kārtības punktus pašpārvaldes biedri izskata un par studentu pozīciju vienojas SP Akadēmiskās komisijas sēdēs.

Pārstāvji citās institūcijās par savu pārstāvības darbus atskaitās SP kopsapulcē vismaz reizi mēnesī.

Studentu pašpārvaldei fakultātes Domē ir seši, bet Studiju programmu padomē un LU Studentu padomē - trīs pārstāvji.

Katrā darba grupā studentu pārstāvji ir vismaz 1/5 kopējo tās locekļu.