Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes kārtības rullis

I Biedri

1. Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) Juridiskās fakultātes (turpmāk - JF) Studentu pašpārvalde (turpmāk – SP) sastāv no LU JF SP nolikumā un LU JF SP vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā ievēlētiem biedriem.

2. LU JF SP biedri var:

2.1. iesniegt priekšlikumu LU JF SP kopsapulcēs, valdei vai pastāvīgās komisijas vadītājam;

2.2. LU JF SP birojā piekļūt lietvedības dokumentiem.

3. Ikviens LU JF SP biedrs piedalās LU JF SP kopsapulcē un vismaz vienas komisijas vai Biroja darbā.

4. Ja kāds no LU JF SP biedriem noliek LU JF SP biedra mandātu vai zaudē to, valde atbilstīgi LU JF SP vēlēšanu nolikumam aicina nākamo kandidātu sarakstā.

II Vēlēšanas

5. LU JF SP uz vienu gadu ievēlē:

5.1. Valdi - aizklātā balsojumā;

5.2. studējošo pārstāvjus LU JF institūcijās  un LU Studentu padomē - atklātā balsojumā.

6. Ievēlē kandidātus, kas iegūst visvairāk balsu, ja balsošanā piedalās vairāk nekā puse LU JF SP biedru un no tiem vairāk nekā puse nobalso par kandidātu.

7.  LU JF SP kopsapulce var valdes locekļiem un pārstāvjiem LU JF institūcijās izteikt neuzticību.

III Valde

8. LU JF SP valde sastāv no sešiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir LU JF SP priekšsēdētājs.

9. Valdes sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē - priekšsēdētāja biedrs.

10. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Sēdes ir atklātas, ja valde nenosaka citādi.

11. Lēmumus pieņem ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

12. Valde katrā LU JF SP kopsapulcē ziņo par savu darbību un kopš iepriekšējās LU JF SP kopsapulces pieņemtajiem lēmumiem.

13. Pēc ne mazāk kā vienas trešās daļas LU JF SP biedru vai LU JF SP priekšsēdētāja priekšlikuma, LU JF SP nākamajā kopsapulcē lemj par neuzticības izteikšanu valdes loceklim.

14. Ja valdes loceklis atkāpjas no amata vai zaudē LU JF SP biedra mandātu, vai viņam izsaka neuzticību, viņa pienākumus līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai pilda viņa vietnieks vai kāds no valdes locekļiem.

IV LU JF SP pastāvīgās komisijas

15. Pastāvīgās komisijas norādītas LU JF SP nolikumā.

16. Komisijas vadītāju ievēlē LU JF SP kopsapulce.

17. Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot ārpus akadēmiskā gada, kad tās sasauc pēc vajadzības.

18. Komisijas sēdes sasauc:

18.1. pēc komisijas vadītāja iniciatīvas;

18.2. pēc LU JF SP kopsapulces vai valdes lēmuma;

18.3. pēc ne mazāk kā trešdaļas komisijas locekļu pieprasījuma.

19. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija var lemt pasludināt sēdi par slēgtu, tādā gadījumā var piedalīties tikai JF SP biedri.

20. Komisija izskata tās kompetencē esošos jautājumus.

21. Komisija pieņem lēmumus  vienojoties. Ja nevar vienoties, lēmumu pieņem kopsapulce.

22. Komisijas lēmumus, kam nepieciešams apstiprinājums LU JF SP kopsapulcē, iekļauj nākamās LU JF SP kopsapulces darba kārtībā apstiprināšanai.

V Lemšanas kārtība

23. LU JF SP struktūrvienības pieņem lēmumus atbilstoši LU JF SP nolikumā noteiktajai kompetencei. Ja izskatāmais jautājums atbilstoši LU JF SP nolikumam nav piekritīgs nevienai LU JF SP struktūrvienībai, tad tas piekrīt LU JF SP kopsaulcei.

24. Jautājumu apspriešanu LU JF SP kopsapulcē var ierosināt:

24.1. LU JF SP biedrs;

24.2. valde;

24.3. pastāvīgā komisija;

24.4. Birojs;

24.5. LU JF SP vēlēti studentu pārstāvji institūcijās.

25. Jaunievēlētais LU JF SP sasaukums turpina iepriekšējā LU JF SP sasaukuma iesākto lietu izskatīšanu.

26. LU JF SP lēmums ir pieņemts, ja “par” balso vairāk nekā puse klātesošo biedru.

27. Valde paziņo pieņemtos lēmumus  attiecīgajām institūcijām, ja tie uz tām attiecas.

28. Lēmumi stājas spēkā pieņemšanas brīdī LU JF SP kopsapulcē, ja LU JF SP kopsapulce nenosaka citu spēkā stāšanās kārtību.

29. LU JF SP var savus lēmumus atcelt ne agrāk kā nākamajā LU JF SP kopsapulcē, iekļaujot jautājumu par lēmuma atcelšanu sēdes darba kārtībā.

VI Kopsapulču sasaukšana

30. LU JF SP kopsapulces ir kārtējas un ārkārtas.

31. Kārtējas sēdes sasauc ne retāk kā vienu reizi mēnesī, izņemot ārpus akadēmiskā gada, kad tās sasauc pēc vajadzības.

32 Ārkārtas kopsapulces sasauc LU JF SP priekšsēdētājs:

32.1. pēc savas iniciatīvas;

32.2. pēc ne mazāk kā trešdaļas LU JF SP biedru vai valdes locekļa pieprasījuma.

33. Ne vēlāk kā divas dienas pirms LU JF SP kopsapulces valde uzaicina LU JF SP biedrus uz kopsapulci, paziņojot darba kārtību, vietu un laiku.

34. Jaunos LU JF SP biedrus uz pirmo kopsapulci uzaicina iepriekšējā LU JF SP sasaukuma valde.

35. Ja LU JF SP biedrs neattaisnoti kavē trīs LU JF SP kopsapulces, viņu izslēdz no LU JF SP.

36. Paskaidrojums par sava kavējuma cēloni iesniedz rakstveidā birojam četrpadsmit dienu laikā pēc kavētās sēdes. Paskaidrojumu izskata un par to lēmumu pieņem nākamajā kopsapulcē.

VII Sēžu vadīšana

37. LU JF SP sēdes ir atklātas, ja LU JF SP nolikums neparedz citādi. Klātesošie netraucē sēdes gaitu un pakļaujas sēdes vadītāja aizrādījumiem attiecībā uz kārtības ievērošanu, citādi sēdes vadītājam ir tiesības atsevišķas personas izraidīt no sēdes.

38. LU JF SP darba valoda ir valsts valoda, izņemot LU JF SP nolikumā noteiktos izņēmumus.

39. Atklājot sēdi, LU JF SP biedri reģistrējas reģistrācijas lapā.

40. Kopsapulci atklāj un vada priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots LU JF SP biedrs. Jaunievēlētā LU JF SP sasaukuma pirmo kopsapulci atklāj un vada iepriekšējās LU JF SP priekšsēdētājs vai viņa pilnvarots iepriekšējā LU JF SP sasaukuma biedrs līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai. Komisiju sēdes vada komisijas vadītājs vai viņa pilnvarots JF SP biedrs.

41. Pēc sēdes atklāšanas sēdes vadītājs konstatē klātesošo LU JF SP biedru skaitu. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja piedalās vairāk nekā puse LU JF SP biedru. Komisiju sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz divi komisijas locekļi.

42. LU JF SP, pēc LU JF SP biedra priekšlikuma, var grozīt sēdes darba kārtību ar klātesošo biedru balsu vairākumu.

43. Lietas izskata pēc izsludinātās darba kārtības tajā noteiktajā secībā, izņemot ar LU JF SP lēmumu par 44. punktā noteiktajiem priekšlikumiem.

44. Ārpus darba kārtības izlemjami priekšlikumi par:

44.1. sēdes pārtraukšanu vai slēgšanu;

44.2. darba kārtības grozīšanu;

44.3. LU JF SP biedra izslēgšanu no sēdes;

45. Par katru apspriežamo jautājumu atklāj debates, kurās var piedalīties visi klātesošie.

46. Sēdes vadītājs ļauj runātājiem izteikties pieteikšanās kārtībā. Sēdes vadītājs var dot priekšroku LU JF SP biedriem.

47. Pieteikušies runātāji var savu kārtu savstarpēji mainīt, ziņojot par to sēdes vadītājam.

48. Ja pienāk kārta runātājam, kurš neatrodas sēdē, tad viņš zaudē tiesības izteikties. Ja viņš vēl vēlas runāt, tad piesakās atkārtoti.

49. Pēc priekšlikuma pieņemšanas par debašu slēgšanu aicina ziņotāju izteikties.

50. Runāts runā par apspriežamo jautājumu.

51. Sēdes vadītājs var pārtraukt runātāju ar aizrādījumiem runāt par apspriežamo jautājumu un ievērot LU JF SP kārtības ruļļa noteikumus.

52. Sēdes vadītājs var saukt pie kārtības runātājus un citus klātesošos, kas neievēro sēdes vadītāja aizrādījumus, lieto apvainojošus izteicienus vai citādi traucē sēdes gaitu.

53. Ja kārtības atgādinājums netiek ievērots, sēdes vadītājs var liegt runātājam vārdu attiecīgajā jautājumā vai ierosināt runātāja izslēgšanu no sēdes.

54. Ja sēdē izceļas troksnis vai nekārtība un sēdes vadītājam neizdodas atjaunot kārtību, tad viņš atstāj savu vietu un sēde tiek pārtraukta uz desmit minūtēm.

55. Ja balsojuma laikā konstatē, ka sēde nav lemttiesīga, tad sēdi pārtrauc uz desmit minūtēm. Ja arī pēc pārtraukuma nav kvoruma, sēdi slēdz.

56. Sēdes vadītājs slēdz sēdi, ja vairāk nav izskatāmu darba kārtības punktu.

VIII Priekšlikumu ierosināšana

57. LU JF SP kopsapulcēs līdz debašu slēgšanai LU JF SP biedri, valdes locekļi un LU JF SP vēlēti studentu pārstāvji institūcijās var iesniegt priekšlikumus par apspriežamajiem jautājumiem.

58. Priekšlikumi:

58.1. par kopsapulces pārtraukšanu, slēgšanu un biedra izslēgšanu no sēdes ierosina ne mazāk kā četri LU JF SP biedri vai kopsapulces vadītājs;

58.2. par runas laika ierobežojumu, runātāju saraksta vai debašu slēgšanu atsevišķā jautājumā – ne mazāk kā diviem LU JF SP biedri vai kopsapulces vadītājs.

IX Balsošana

59. Pēc debašu slēgšanas darba kārtības punktā, par kuru nepieciešams balsojums, sēdes vadītājs ziņo, ka sāksies balsošana.

60. Pirms balsošanas sēdes vadītājs nolasa iesniegtos priekšlikumus un paziņo balsošanas kārtību.

61. Par šajā punktā minētajiem priekšlikumiem balso pirms pārējiem šādā kārtībā:

61.1. priekšlikumi atzīt, ka apspriežamā lieta pēc būtības nav apspriežama LU JF SP kopsapulcē;

61.2. priekšlikumi par jautājuma izskatīšanas atlikšanu, otrreizēju nodošanu komisijām un papildu ziņu ievākšanu.

62. Balsošana LU JF SP sēdēs notiek atklāti, LU JF SP biedriem paceļot roku. LU JF SP nolikumā paredzētajos gadījumos balso aizklāti. Balsošanas kārtību nosaka Balsu skaitīšanas komisija, ievērojot aizklāto balsojumu principus.

63.  Biedriem balsojumā ir tiesības balsot “par ”vai “pret”.

64. Kad balsošanas process ir uzsākts, tad to aizliegts pārtraukt ar jebkādām debatēm vai izteikumiem.

 

X Protokols

65. LU JF SP Birojs nodrošina sēžu protokolēšanu.

66. Protokolā ieraksta:

66.1. sēdes laiku un vietu;

66.2. dalībniekus;

66.3. laiku, kad LU JF SP biedrs ierodas vai pamet sēdi;

66.4. pieņemto darba kārtību;

66.5. izskatāmos jautājumus un runātājus;

66.6. balsošanas rezultātus;

66.7. pieņemtos lēmumus;

66.8. kārtības aizrādījumus.

67. LU JF SP biedri var kopsapulces laikā un trīs dienu laikā pēc kopsapulces rakstveidā iesniegt viņu domas un aizrādījumus, kurus nolasa LU JF SP kopsapulcē un pievienoti protokolam.

68. Ar sēdes sekretāra parakstītu protokola kopiju birojs ļauj iepazīties visiem LU JF SP kopsapulcē klātesošajiem ne vēlāk kā divas dienas pirms nākamās kārtējās LU JF SP kopsapulces.

69. LU JF SP kopsapulcē klātesošajie līdz nākamajai kārtējai LU JF SP kopsapulcei var iesniegt priekšlikumus par protokola teksta grozīšanu. Protokolu apstiprina nākamajā LU JF SP kopsapulcē pēc iesniegto priekšlikumu pieņemšanas vai noraidīšanas.

XI Kārtības ruļļa grozīšana

70. LU JF SP kārtības rulli groza ar absolūtu balsu vairākumu.