Nolikums par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes vecbiedra un goda biedra statusu

PIEŅEMTS
LU JFSP kopsapulcē
Rīgā, 2002. gada 29. oktobrī
GROZĪTS
LU JFSP kopsapulcē
Rīgā, 2010. gada 15. septembrī.
1. Preambula
Lai apzinātu visus Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes (JFSP) biedrus, veicinātu JFSP sekmīgu attīstību, uzklausot bijušos JFSP biedrus (vecbiedrus) un goda biedrus, nodrošinātu atbalstu JFSP nākotnē, un vadoties no demokrātijas vispārīgajiem principiem un JFSP Nolikuma, JFSP nolēma pieņemt šādu nolikumu.  2. Subjekti un to iecelšanas kārtība
2.1. JFSP vecbiedrs ir katrs JFSP bijušais biedrs, neatkarīgi no tā darbības ilguma organizācijā. 
2.2. Vecbiedra statusu piešķir brīdī, kad JFSP biedrs zaudē JFSP biedra mandātu.
2.3. Par JFSP Goda biedru pēc ne mazāk kā piecu JFSP biedru motivēta priekšlikuma JFSP var ievēlēt JFSP vecbiedru. Goda biedra statusu piešķir uz mūžu- bez tiesībām anulēt titulu. Goda biedram piešķir dokumentu, kas apliecina viņa statusu. Dokumenta kopiju glabā JFSP arhīvā.
2.4. Par Goda biedru ievēlē personu, kura devusi būtisku ieguldījumu JFSP darbā un attīstībā.  3. Subjektu tiesības un pienākumi 
3.1. Subjekti ir tiesīgi veidot savas organizācijas, kurām ir padomdevēju tiesības JFSP. Šo organizāciju uzskaiti veic JFSP Birojs.
3.2. JFSP Goda biedri savās tiesībās ir pielīdzināmi JFSP biedram, izņemot - tiem nav balsstiesību.
3.3. Izslēgts.
3.4. Izslēgts.
3.5. Goda biedriem JFSP rīkotie pasākumi ir bez maksas.
3.6. JFSP atbalsta vecbiedrus un Goda biedrus.  4. Visus jautājumus, kas ir neskaidri un nav noregulēti ar šo Nolikumu, atrisina JFSP ar savu lēmumu. 5. Par Nolikuma ievērošanu ir atbildīga JFSP Valde.  6. Nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi JFSP kopsapulcē.