Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikums

I Vispārīgie jautājumi 

1. Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde (JFSP) ir Juridiskās fakultātes studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija Latvijas Universitātē (LU).  2. JFSP mērķis ir aizstāvēt Juridiskās fakultātes studējošo tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos LU un citās valsts institūcijās, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā.  3. JFSP simbols ir JFSP ģerbonis.
3.1. JFSP ir karogs ar JFSP ģerboni tajā. 
3.2. JFSP ģerbonis ir vienādi nosvērti svari, kuros labajā kausā ir eņģelis un kreisajā- ļaunais. Virs svariem puslokā rakstīts – „Juridiskās fakultātes”. Svaru pamatam priekšā apvijusies lente, kurai vidū rakstīts – „Studentu pašpārvalde” - un abos galos attiecīgi – „ANNO” un „1999”. 
3.3. JFSP ģerboņa kontūrzīmējums atbilst attēlam 1.pielikumā. JFSP ģerboņa krāsas atļauts mainīt, nemainot JFSP ģerboņa kontūru. 
3.4. JFSP ģerboni lieto pasākumos, kurus JFSP rīko vai atbalsta, JFSP zīmogā un citos reprezentācijas veidos.
3.5. JFSP ģerboni tiesīgs lietot ikviens, iepriekš to saskaņojot ar JFSP.

II JFSP funkcijas un kompetence 

4. JFSP funkcijas: 
4.1. aizstāvēt un pārstāvēt fakultātes studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos LU un citās valsts institūcijās;
4.2. reprezentēt fakultātes studējošos Latvijā un ārvalstīs; 
4.3. ievēlēt studentu pārstāvjus JF un LU koleģiālajās institūcijās.  5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, JFSP: 
5.1. izstrādā priekšlikumus LU iekšējo tiesību aktu pilnveidošanai; 
5.3. sniedz atzinumus jautājumos, kas skar studējošo tiesības un intereses;
5.4. sniedz konsultācijas studējošiem jautājumos par to tiesībām un interesēm;
5.5. ievēl pārstāvjus fakultātes Domē, Studiju programmu padomē un citās JF un LU koleģiālajās institūcijās, kā arī koordinē savu pārstāvju darbību tajās;
5.6. nodrošina studējošo pārstāvju apmācību; 
5.7. nodrošina studējošo informēšanu par svarīgākiem lēmumiem jautājumos, kas skar studējošo tiesības un intereses; 
5.8. vēršas pie institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un prasībām fakultātes studējošo vārdā. 6. JFSP ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no augstskolas jebkuras struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas skar fakultātes studējošo intereses. 

III JFSP struktūra 

7. JFSP ir 25 uz vienu gadu vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ievēlēti biedri. JFSP darbā bez balsstiesībām var iesaistīties ikviens fakultātē studējošais. 8. Izslēgts. 9. JFSP biedru vēlēšanu kārtību nosaka JFSP Vēlēšanu nolikums.  10. JFSP struktūrvienības ir pastāvīgās Komisijas, Birojs un Valde.  11. JFSP no sava vidus pirmajā kopsapulcē ievēl Valdi:
11.1. priekšsēdētāju;
11.2. priekšsēdētāja biedru; 
11.3. biroja vadītāju; 
11.4. sabiedrisko attiecību vadītāju;
11.5. pastāvīgo komisiju vadītājus.  12. JFSP ir šādas pastāvīgās komisijas: 
12.1. Akadēmiskā; 
12.2.Izslēgts
12.3. Kultūras. 

IV JFSP amatpersonu kompetence 

13. Priekšsēdētājs:
13.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv JFSP; 
13.2. vada JFSP darbu un organizē JFSP funkciju izpildi; 
13.3. sasauc un vada JFSP kopsapulces un valdes sēdes;
13.4. nodrošina un ir atbildīgs par JFSP darbības tiesiskumu. 14. Priekšsēdētāja biedrs:
14.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
14.2. veic JFSP piešķirto budžeta līdzekļu uzskaiti un finanšu dokumentu izstrādi. 14.1Uz priekšsēdētāja un priekšsēdētāja biedra vienlaicīgu prombūtnes laiku valde ar absolūtu balsu vairākumu no sava vidus ievēl priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju. 14.2Sabiedrisko attiecību vadītājs:
14.21.plāno, gatavo un realizē JFSP sabiedriskās attiecības, komunikāciju un reprezentācijas materiālus;
14.22.atbild par JFSP mājaslapas saturu un kontu uzturēšānu sociālos tīklos;
14.23.nodrošina informācijas apriti, kas saistīta ar JFSP darbu un studējošo tiesību un interešu pārstāvību. 15. Komisijas darbu vada komisijas vadītājs. Komisijas vadītājam ir vietnieks, kas to aizstāj prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. Vietnieku apstiprina Kopsapulce pēc Komisijas priekšlikuma, ko tā izstrādā savā pirmajā sēdē. 16. Komisijas vadītājs:
16.1. vada komisijas darbu un organizē tās funkciju izpildi; 
16.2. sasauc un vada komisiju sēdes;
16.3. ir personīgi atbildīgs par komisijai noteikto uzdevumu un pienākumu izpildi.  17. Biroja darbu vada Biroja vadītājs. Biroja vadītājam ir vietnieks, kas to aizstāj prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. Vietnieku ievēl JFSP savā pirmajā sēdē. 18. Valdes locekļi, lai īstenotu savas kompetences jomā esošos uzdevumus, var veidot darba grupas atsevišķu uzdevumu izpildei.  19. – 20. Izslēgts.

V JFSP struktūrvienību kompetence 

21. JFSP struktūrvienību galvenās funkcijas:
21.1. Akadēmiskā komisija: 
21.1.1. izstrādā un īsteno studiju procesa kvalitātes pilnveides pasākumus;
21.1.2. sagatavo ierosinājumus JF un LU studiju procesu regulējošo tiesību aktu uzlabošanai;
21.1.3. no komisijas biedru vidus izvirza pārstāvjus fakultātes Studiju programmu padomē. 21.2. Kultūras komisija: 
21.2.1. veicina JF kultūras dzīves norišu bagātināšanu, studējošo iesaistīšanos kultūras norisēs, mērķtiecīgi vadot un iniciējot kultūras aktivitātes un kultūrizglītojošus pasākumus;
21.2.2. rūpējas par JF kultūras tradīciju saglabāšanu. 21.3.Izslēgts 21.4. Birojs:
21.4.1. nodrošina JFSP saimniecisko darbību;
21.4.2. veic JFSP lietvedību;
21.4.3. nodrošina JFSP, tās valdes un komisiju sēžu tehnisko norisi un protokolēšanu. Septiņu dienu laikā sagatavo sēžu protokolus un iesniedz tos sēdes vadītājam parakstīšanai.  21.5. Valde:
21.5.2. koordinē un kontrolē citu struktūrvienību darbību;
21.5.5. izstrādā JFSP darbības stratēģiju un plānu;
21.5.6. izstrādā JFSP ikgadējā budžeta projektu. 22. JFSP vai Valde ar lēmumu var uzdot komisijām pildīt citus uzdevumus.  23. Komisijas sniedz konsultācijas studējošiem jautājumos, kas ir to kompetencē.  24. - 27 Izslēgts.

VI Biedru tiesības un pienākumi 

28. Biedra pilnvaras sākas ar jaunievēlētās JFSP pirmo sēdi.  29. Biedra pilnvaru laiks beidzas ar nākamā JFSP sasaukuma pirmo sēdi.  30. Biedra pilnvaras anulē, ja biedrs trīs reizes bez attaisnojoša iemesla nepiedalās JFSP kopsapulcē vai izvēlētās komisijas sēdē. Valdes locekļiem uzskaita arī Valdes sēžu kavējumus. 31. Sēdes kavējumu attaisno, ja biedrs 14 dienu laikā pēc sēdes dienas iesniedz motivētu paskaidrojumu. 32. Biedram ir tiesības:
32.1. vēlēt un tikt ievēlētam visās institūcijās un amatos, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nolikumu vai JFSP lēmumu ir jāievēlē JF studējošo pārstāvis;
32.2. iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli par JFSP izveidojamo institūciju sastāvu un atsevišķu amatpersonu kandidatūrām; 
32.3. iesniegt priekšlikumus, izteikt piezīmes un iebildumus par sēdes darba kārtību, apspriežamo jautājumu būtību un izskatīšanas secību; 
32.4. iesniegt lēmumu un citu dokumentu projektus, kā arī priekšlikumus par grozījumiem tajos;
32.5. piedalīties debatēs, uzdot jautājumus;
32.6. novērotāja statusā piedalīties fakultātes organizēto pārbaudījumu norisē;
32.7. ierosināt Valdes locekļa atcelšanu no ieņemamā amata;
32.8. atteikties no JFSP biedra mandāta uz pilnvaru laiku citā studentu pārstāvības institūcijā LU, apmaiņas studiju laiku ārvalstu augstskolā vai cita iemesla dēļ, kas tam ilgstoši liedz kvalitatīvi pildīt biedra pienākumus.  33. Biedram ir pienākums:
33.1. 14 dienu laikā pēc JFSP biedra mandāta apstiprināšanas iesaistīties vismaz vienas komisijas vai Biroja darbā;
33.2. piedalīties JFSP kopsapulcēs un izvēlētās komisijas sēdēs;
33.3. pildīt JFSP un tās struktūrvienību vadītāju norādījumus un uzdevumus;
33.4. piedalīties JFSP lēmumu izpildes kontrolēšanā. 34. Ja biedrs atsakās vai zaudē mandātu, tā vietā stājas nākamais mandāta pretendents JFSP Vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā.

VII Sēžu sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

35. JFSP biedri lēmumus pieņem sēdēs, kuras ir atklātas. Balsošana sēdēs notiek atklāti. JFSP sēdes ir slēgtas izņēmuma gadījumos- daļā, kurā nepieciešams izpaust kāda studējošā personas datus vai gadījumos, kad to pieprasa vairāk kā puse klātesošo biedru. 36. Kārtas kopsapulces, Valdes un komisiju sēdes sasauc ne retāk kā reizi mēnesī, norādot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību vismaz 2 dienas pirms noteiktā sēdes laika. 37. JFSP ārkārtas sēdes sasauc priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas, bet tikai steidzami lemjamu jautājumu izskatīšanai. Viņa pienākums ir sasaukt ārkārtas sēdi, ja to pieprasa viena trešdaļa biedru vai Valdes loceklis.  38. Kopsapulce var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no JFSP biedriem, Valdes sēde- ja puse no valdes locekļiem. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem balsstiesīgajiem.  39. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz 2 komisijas locekļi. Komisijā lēmumus pieņem, klātesošajiem vienojoties. Ja sēdē klātesošie kādā jautājumā nevar panākt vienošanos, jautājumu virza izskatīšana kopsapulcē.  40. – 46. Izslēgts. 47. Sēdē izskata jautājumus, kas iekļauti izziņotajā darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami, ja par to nobalso vairākums klātesošo biedru.  48. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, sēdes vadītājs slēdz sēdi un nekavējoties nosaka atkārtotas sēdes norises vietu un laiku.  49. Pirmo jaunievēlētās JFSP sēdi 14 dienu laikā pēc JFSP vēlēšanām izsludina un līdz priekšsēdētāja ievēlēšanai vada iepriekšējās JFSP priekšsēdētājs.  50. Šo nolikumu groza ar divām trešdaļām biedru balsu. 51. JFSP sēdes notiek valsts valodā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikuma
1.pielikums