Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikums

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikums

I Vispārīgie jautājumi 

1. Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskās fakultātes (turpmāk – JF) Studentu pašpārvalde (turpmāk – SP) ir JF studējošo vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija. 

2. JF SP mērķis ir aizstāvēt JF studējošo tiesības un pārstāvēt viņu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos LU un citās valsts institūcijās, kā arī veicināt izglītības un zinātnes attīstību Latvijā. 

3. JF SP simbols ir JF SP ģerbonis un JF SP karogs ar JF SP ģerboni uz balta fona. 
3.1. Izslēgts

3.2. JF SP ģerbonis ir vienādi nosvērti svari, kuros labajā kausā ir ļaunais un kreisajā – eņģelis. Virs svariem rakstīts „ANNO 1999”. Svaru vidusdaļā attēlots saīsinājums „JF”. Zem svariem rakstīts „Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvalde”.
3.3. JF SP ģerboņa kontūrzīmējums atbilst attēlam 1. pielikumā. JF SP ģerboņa krāsas var mainīt, ja nemaina JF SP ģerboņa kontūru. 
3.4. JF SP ģerboni lieto JF SP rīkotajos vai atbalstītajos pasākumos, JF SP zīmogā un citos reprezentācijas veidos.
3.5. JF SP ģerboni var lietot ikviens, ja to iepriekš saskaņo ar JF SP.

II JF SP funkcijas un kompetence 

4. JF SP funkcijas: 
4.1. aizstāvēt un pārstāvēt JF studējošos akadēmiskās, materiālās un kultūras intereses LU un citās valsts institūcijās;
4.2. pārstāvēt JF studējošos Latvijā un ārvalstīs; 
4.3. ievēlēt studentu pārstāvjus JF un LU koleģiālajās institūcijās. 

5. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, JF SP: 
5.1. izstrādā priekšlikumus LU iekšējo tiesību aktu pilnveidošanai; 
5.2. sniedz atzinumus par jautājumiem, kas skar studējošo tiesības un intereses;
5.3. konsultē studējošos par viņu tiesībām un interesēm;
5.4. ievēlē pārstāvjus JF Domē, Studiju virzienu padomē un citās JF un LU koleģiālajās institūcijās, kā arī koordinē savu pārstāvju darbību tajās;
5.5. apmāca studējošo pārstāvjus; 
5.6. informē studējošos par svarīgākiem jautājumiem, kas skar studējošo tiesības un intereses; 
5.7. vēršas pie institūcijām un amatpersonām ar lūgumiem, priekšlikumiem un prasībām JF studējošo vārdā.

6. JF SP var pieprasīt un saņemt informāciju un paskaidrojumus no jebkuras LU  struktūrvienības pilnvarotajiem pārstāvjiem par to, kas skar JF studējošo intereses. 

III JF SP struktūra 

7. JF SP ir 25 biedri, kurus ievēlē uz vienu gadu vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. JF SP darbā bez balsstiesībām var iesaistīties ikviens JF studējošais.

8. Izslēgts.

9. JF SP biedru vēlēšanu kārtību nosaka Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes Vēlēšanu nolikums (turpmāk – Vēlēšanu nolikums). 

10. JF SP struktūrvienības ir pastāvīgās komisijas, Birojs un Valde. 

11. JFSP no sava vidus  aizklātās vēlēšanās ievēlē Valdi:
11.1. priekšsēdētāju;
11.2. priekšsēdētāja biedru; 
11.3. Biroja vadītāju; 
11.4. sabiedrisko attiecību vadītāju;
11.5. pastāvīgo komisiju vadītājus. 

11.1. Aizklāto vēlēšanu nodrošināšanai no biedru vidus tiek izveidota Balsu skaitīšanas komisija, kuras uzdevums ir organizēt valdes vēlēšanas, veikt balsu uzskaiti, pārbaudīt balsu leģitimāti un paziņot aizklātā balsojuma rezultātus.

12. JF SP ir šādas pastāvīgās komisijas: 
12.1. Akadēmiskā; 
12.2. Izslēgts;
12.3. Kultūras. 

IV JF SP amatpersonu kompetence 

13. Priekšsēdētājs:
13.1. pārstāv JF SP; 
13.2. vada JF SP darbu un organizē JF SP funkciju izpildi; 
13.3. sasauc un vada JF SP kopsapulces un Valdes sēdes;
13.4. nodrošina un atbild par JF SP darbības tiesiskumu.

14. Priekšsēdētāja biedrs:
14.1. pilda priekšsēdētāja pienākumus priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;
14.2. uzskaita JF SP piešķirtos budžeta līdzekļus un izstrādā finanšu dokumentus.

14.3. priekšsēdētājam zaudējot mandātu, stājas priekšsēdētāja vietā.

14.1Ja priekšsēdētājs un priekšsēdētāja biedrs vienlaikus atrodas prombūtnē, Valde ar absolūtu balsu vairākumu no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju.

14.2 Sabiedrisko attiecību vadītājs:
14.21. plāno, gatavo un realizē JF SP sabiedriskās attiecības, komunikāciju un reprezentācijas materiālus;
14.22. atbild par JF SP mājaslapas saturu un uztur JF SP kontus sociālajos tīklos;
14.23. nodrošina informācijas apriti, kas saistīta ar JF SP darbu un studējošo tiesību un interešu pārstāvību.

14.3 Sabiedrisko attiecību vadītājam ir vietnieks, kas to aizstāj prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. Vietnieku ievēlē kopā ar JFSP Valdi.

15. Komisijas darbu vada komisijas vadītājs. Komisijas vadītājam ir vietnieks, kas to aizstāj prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. Vietnieku apstiprina kopsapulcē pēc komisijas priekšlikuma, ko tā izstrādā savā pirmajā sēdē.

16. Komisijas vadītājs:
16.1. vada komisijas darbu un organizē tās funkciju izpildi; 
16.2. sasauc un vada komisiju sēdes;
16.3. atbild par komisijai noteikto uzdevumu un pienākumu izpildi. 

17. Biroja darbu vada Biroja vadītājs. Biroja vadītājam ir vietnieks, kas to aizstāj prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. Vietnieku ievēlē kopā ar JFSP Valdi.

18. Lai īstenotu savas kompetences jomā esošos uzdevumus, Valdes locekļi var veidot darba grupas atsevišķu uzdevumu izpildei. 

19. – 20. Izslēgts.

V JF SP struktūrvienību kompetence 

21. JF SP struktūrvienību galvenās funkcijas:
21.1. Akadēmiskā komisija: 
21.1.1. izstrādā un īsteno studiju procesa kvalitātes pilnveides pasākumus;
21.1.2. sagatavo ierosinājumus JF un LU studiju procesu regulējošo tiesību aktu uzlabošanai;
21.1.3. Izslēgts

21.2. Kultūras komisija: 
21.2.1. pilnveido JF kultūras dzīves norises, iesaista studējošos kultūras norisēs, mērķtiecīgi vada un veicina kultūras aktivitātes un kultūrizglītojošus pasākumus;
21.2.2. uztur JF kultūras tradīcijas.

21.3.Izslēgts

21.4. Birojs:
21.4.1. nodrošina JF SP saimniecisko darbību;
21.4.2. veic JF SP lietvedību;
21.4.3. protokolē JF SP, Valdes un komisiju sēdes un nodrošina to tehnisko norisi. Septiņu dienu laikā sagatavo sēžu protokolus un tos iesniedz sēdes vadītājam, lai parakstītu. 

21.5. Valde:
21.5.1. koordinē un kontrolē citu struktūrvienību darbību;
21.5.2. izstrādā JF SP darbības stratēģiju un plānu;
21.5.3. izstrādā JF SP ikgadējā budžeta projektu.

22. JF SP vai Valde ar lēmumu var uzdot komisijām pildīt citus uzdevumus. 

23. Komisijas sniedz konsultācijas studējošajiem par to, kas ir komisiju kompetencē. 

24. - 27 Izslēgts.

VI Biedru tiesības un pienākumi 

28. Biedra pilnvaras sākas ar jaunievēlētā JF SP sasaukuma pirmo sēdi. 

29. Biedra pilnvara beidzas ar nākamā JF SP sasaukuma pirmo sēdi. 

30. Biedra pilnvaras anulē, ja biedrs trīs reizes bez attaisnojoša iemesla nepiedalās JF SP kopsapulcē vai izvēlētās komisijas sēdē. Valdes locekļiem uzskaita arī Valdes sēžu kavējumus.

31. Sēdes kavējumu attaisno, ja biedrs 14 dienu laikā pēc sēdes dienas iesniedz motivētu paskaidrojumu.

32. Biedriem ir tiesības:
32.1. vēlēt un tikt ievēlētiem visās institūcijās un amatos, kuros saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nolikumu vai JF SP lēmumu ievēlē JF studējošo pārstāvi;
32.2. iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli par JF SP izveidojamo institūciju sastāvu un atsevišķu amatpersonu kandidatūrām; 
32.3. iesniegt priekšlikumus, izteikt piezīmes un iebildumus par sēdes darba kārtību, apspriežamo jautājumu būtību un izskatīšanas secību; 
32.4. iesniegt lēmumu un citu dokumentu projektus, kā arī priekšlikumus par grozījumiem tajos;
32.5. piedalīties debatēs, uzdot jautājumus;
32.6. novērotāja statusā piedalīties JF organizēto pārbaudījumu norisē;
32.7. ierosināt Valdes locekļa atcelšanu no ieņemamā amata Kārtības ruļļa paredzētajā kārtībā;
32.8. atteikties no JF SP biedra mandāta uz pilnvaru laiku citā studentu pārstāvības institūcijā, apmaiņas studiju laiku ārvalstu augstskolā vai cita iemesla dēļ, kas ilgstoši liedz kvalitatīvi pildīt biedra pienākumus. 

33. Biedriem ir pienākums:
33.1. 14 dienu laikā pēc JF SP biedra mandāta apstiprināšanas iesaistīties vismaz vienas komisijas vai Biroja darbā;
33.2. piedalīties JF SP kopsapulcēs un izvēlētās komisijas sēdēs;
33.3. pildīt JF SP un tās struktūrvienību vadītāju norādījumus un uzdevumus;
33.4. piedalīties JF SP lēmumu izpildes kontrolē.

34. Ja biedrs atsakās vai zaudē mandātu, viņa vietā nāk nākamais mandāta pretendents Vēlēšanu nolikumā noteiktajā kārtībā.

VII Sēžu sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

35. JF SP biedri lēmumus pieņem atklātās sēdēs. Sēdēs balsošana notiek atklāti. JF SP sēdes ir slēgtas pēc vairāk nekā puses klātesošo biedru pieprasījuma vai daļā, kurā nepieciešams izpaust kāda studējošā personas datus.

36. Kārtas kopsapulces, Valdes un komisiju sēdes sasauc ne retāk kā reizi mēnesī. Sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību paziņo vismaz 2 dienas pirms noteiktā sēdes laika.

37. Izslēgts

38. Kopsapulce notiek, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no JF SP biedriem, Valdes sēde – ja puse no Valdes locekļiem. Komisijas sēde notiek, ja tajā piedalās vismaz 2 komisijas locekļi. 

39. – 48. Izslēgts.

49. Iepriekšējā JF SP sasaukuma priekšsēdētājs izsludina pirmo jaunievēlētā JF SP sasaukuma sēdi 14 dienu laikā pēc JF SP vēlēšanām un vada to, līdz ievēlē jaunā sasaukuma priekšsēdētāju. 

50. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikumu groza ar 2/3 biedru piedalīšanos kopsapulcē un ar 2/3 balsu vairākumu.

51. JF SP sēdes notiek valsts valodā. Ja sēdē piedalās ārvalstnieks ar nepietiekamām valodas zināšanām, ir pieļaujama atkāpe, lai varētu sazinātos visiem saprotamā valodā.

52. JF SP sēžu sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību regulē šis nolikums un LU JF SP kārtības rullis, ciktāl tas nav pretrunā ar šo nolikumu.

         

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes nolikuma
1.pielikums