Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes Vēlēšanu nolikums

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar LU JFSP
2008.gada 7.oktobra lēmumu nr.7,
2010.gada 25.novembra lēmumu nr.4,
2011.gada 20.oktobra lēmumu nr.1,
2012.gada 17.oktobra lēmumu nr.2.,
2013.gada 1.novembra lēmumu nr.10

  I Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) Studentu pašpārvaldi (SP) vēlē vispārējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās ar grozāmiem kandidātu sarakstiem.  

2. Vēlēšanu tiesības ir visiem Fakultātē studējošajiem. 

3. JFSP vēlē uz vienu gadu novembra otrajā nedēļā, Vēlēšanu komisijas (VK) noteiktā dienā. 

4. Ievēlējamās JFSP locekļu skaits ir 25. 

5. Šā nolikuma 1., 2. un 5. punktu drīkst grozīt tikai vēlētāju nobalsošanā. 

II Vēlēšanu komisija 

6. JFSP vēlēšanas vada vismaz trīs vēlētāju Vēlēšanu komisija (VK), ko ieceļ JFSP vismaz 3 nedēļas pirms vēlēšanām. 

7. VK pirmo sēdi sasauc JFSP priekšsēdētājs, komisija tad ievēlē priekšsēdētāju un sēžu sekretāru. 71. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisija ar absolūtu balsu vairākumu no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju.

8. VK izdod lēmumus, rīkojumus un instrukcijas un gādā, lai tiktu ievērots šis nolikums. Sekmīgas vēlēšanu norises labad VK drīkst savā darbā iesaistīt citas personas – bez balsstiesībām. 

III Kandidātu saraksti 

9. Skaidri salasāmus kandidātu sarakstus bez svītrojumiem un labojumiem iesniedz VK priekšsēdētājam vismaz desmit dienas pirms vēlēšanām, to nosaukumi atšķiras no jau iesniegto sarakstu nosaukumiem. Iesniegšanai izmanto VK apstiprinātu veidlapu.

10. Iesniegtajā sarakstā norāda kandidātu vārdu, uzvārdu, studentu apliecības numuru, apliecinot iesniegto ziņu patiesību ar parakstu. Kandidāts ir JF studējošais. Saraksts iesniedz arī darbības programmu vai tās kopsavilkumu vienas A4 formāta lapas apjomā, Times New Roman burtrakstā, 12 punktu burtu lielumā. Programmas noformēšanā ievēro, teksta attālumu no lapas kreisās malas – 3 cm, labās malas – 1 cm, augšējās un apakšējās malas – 2,5 cm un rindstarpas lielumu – 1,5.

11. Kandidēt drīkst tikai vienā sarakstā. Ja VK atklāj, ka kandidāts neatbilst šā nolikuma prasībām, viņu svītro no saraksta. 

12. VK pārbauda saraksta atbilstību šā nolikuma prasībām. Ja saraksts tām neatbilst, to nekavējoties atdod iesniedzējam un piešķir 48 stundas kļūdu un nepilnību labošanai. 

13. Šā nolikuma prasībām atbilstošus sarakstus VK reģistrē un sēdes laikā, izlozējot, piešķir tiem numurus. 

14. Izslēgts

IV Vēlēšanu kārtība 

15. VK izsludina vēlēšanas un noteic to vietu un laiku vismaz 2 nedēļas pirms tām. 

16. Paziņojumi publicējami JFSP mājas lapā un JF trīs dienu laikā no to pieņemšanas, saraksti un darbības programmas – vismaz septiņas dienas pirms vēlēšanām. 

17. Izsniegtajās vēlēšanu zīmēs norāda katra saraksta numuru, nosaukumu un kandidātu vārdu, uzvārdu un numuru. Tajās ir vieta, kur vēlētājam atzīmēt vēlamo sarakstu un tajā vēlamos un nevēlamos kandidātus. 

18. Izslēgts

19. Vēlētājs vienatnē izvēlas kandidātu sarakstu un var atzīmēt tajā vēlamos un nevēlamos kandidātus, VK zīmi apzīmogo un iemet aizzīmogotajā urnā. 

20. VK gādā, lai vēlēšanu telpās neierobežotu vēlētāju brīvību, vēlēšanu dienā aģitēt aizliegts.

21. Pēc vēlēšanu laika beigām balsot drīkst tikai tie vēlētāji, kas ieradušies vēlēšanu norises vietā pirms tām. 

V Balsu skaitīšana, vēlēšanu iznākuma noteikšana

22. Zīmes sāk skaitīt tūlīt pēc vēlēšanām VK sēdē. 

23. VK protokolā atzīmē sākotnējo zīmju skaitu, izsniegto zīmju skaitu, pēc urnas atvēršanas tajā esošo zīmju skaitu un nederīgo zīmju skaitu. Nederīgās zīmes VK numurē, atzīmējot atraidīšanas cēloņus.

24. Nederīgas ir zīmes bez VK zīmoga un tās, kurās vēlētājs izvēlējies nevienu vai vairākus sarakstus. 

25. Ja ir domstarpības par zīmju derīgumu, VK tās izšķir ar absolūtu balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķirīga ir priekšsēdētāja balss.

26. VK atzīmē protokolā katra saraksta derīgo, grozīto un negrozīto zīmju skaitu.  Par katru kandidātu – zīmju skaitu, kurās viņa kandidatūra īpaši atbalstīta un kurās tā noraidīta.

26.1 Lai sadalītu JFSP mandātus sarakstiem, VK:  26.11. par katru sarakstu nodoto zīmju skaitu dala ar 1, 2, 3 u.t.t., līdz dalījumu skaits sakrīt ar sarakstā minēto kandidātu skaitu;  26.12. iegūtos dalījumus sarindo kopējā dilstošā secībā.  26.13. Mandātus attiecīgi gūst saraksti, kam atbilst lielākie dalījumi. Ja dalījums, kura kārtas numurs ir vienāds ar ievēlējamās JFSP locekļu skaitu, sakrīt ar vismaz vienu nākamo dalījumu, mandātu gūst saraksts, kurš saņēmis vairāk balsu. Ja saraksti saņēmuši vienādu balsu skaitu, mandātu gūst agrāk iesniegtais.
27. Saraksta kandidātus VK sarindo atbilstīgi to gūtajam balsu skaitam. Kandidāta gūtais balsu skaits vienāds ar balsu skaitu, kas nodots par sarakstu, kurā viņš kandidē, mīnus zīmju skaits, kurās viņa kandidatūra noraidīta, plus zīmju skaits, kurās viņa kandidatūra īpaši atbalstīta. Ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie, citi uzskatāmi par pretendentiem gūto balsu dilšanas secībā. Ja kandidātu gūto balsu skaits sakrīt, tos rindo sarakstā minētajā secībā. 

28. Ja JFSP loceklis mirst, atsakās vai citādi zaudē mandātu, tā vietā stājas viņa saraksta pirmais pretendents. 

29. Ja 28. punktā minēto cēloņu dēļ sarakstam trūkst pretendentu, 27. punkta kārtībā noteic, no kura cita saraksta būs JFSP loceklis. 

VI Nobeiguma noteikumi

30. Sūdzības par vēlēšanu norisi un VK darbu iesniedzamas LU Studentu padomes Vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc vēlēšanām. Ja šajā laikā sūdzību nav, JFSP uzskatāma par ievēlētu. Iesniegtās sūdzības LU SP Vēlēšanu komisija izskata trīs dienu laikā. Ja tā atzīst sūdzības par pamatotām un pārkāpumus par tādiem, kas būtiski ietekmē vēlēšanu iznākumu, 6 nedēļu laikā attiecīgās fakultātes studējošo pašpārvalde vēlējama atkārtoti. Minētajā laikā savas pilnvaras pilnā apmērā saglabā iepriekšējā gadā ievēlētā fakultātes studējošo pašpārvalde.

31. VK apstiprina un izsludina vēlēšanu iznākumu nedēļas laikā pēc vēlēšanām, publicējot JFSP mājas lapā un JF attiecīgu paziņojumu. 

32. VK protokolu sagatavo divos eksemplāros. Vienu nodod JFSP arhīvā, otru- LU SP Vēlēšanu komisijai. Vēlēšanu zīmes izsniedz LU SP Vēlēšanu komisijai.